ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 10
София, 28 февруари 1997 г.

ОТНОСНО: приложението на чл.11, ал.1 от ЗИНПОСК и реда за съставяне избирателните списъци и гласуване на българските граждани в чужбина в изборите за народни представители на 19 април 1997 г.

1. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина съставя избирателните списъци.

1.1. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, се съставят въз основа на заявено лично желание за участие в изборите най-късно до деня преди изборите. Заявката за участие в изборите трябва да съдържа трите имена, място и дата на раждане, адрес, номер на задграничния паспорт и ЕГН, ако има такъв.

1.2. Личното желание за участие в изборите може да бъде заявено чрез:

1.3. Българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които не са включени в избирателните списъци, се вписват в деня на изборите от съответната секционна избирателна комисия в отделен списък, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.

2. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина образува избирателните секции най-късно три дни преди деня на изборите.

2.1. Избирателна секция се образува при наличие на най-малко 20 избиратели, които лично са заявили желанието си за участие в изборите, и не може да включва повече от 700 избиратели.

2.2. При остатък до 300 избирателите се разпределят между образуваните секции.

3. В чужбина могат да бъдат образувани избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства. Изборните книжа без бюлетините и секционните протоколи могат да бъдат фотокопирани.

4. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина определя състава на секционните избирателни комисии най-късно един ден преди деня на изборите след консултации с упълномощени представители на българските политически партии и коалиции и инициативните комитети, които са издигнали кандитатури за независими кандидати за народни представители.

4.1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и от три до седем членове, представители на политически партии, коалиции и безпартийни.

4.2. Секционните избирателни комисии в чужбина имат правомощията по чл.37 от ЗИНПОСК.

5. Жалби по дейността на секционната избирателна комисия се подават чрез ръководителя на дипломатическото представителство до Централната избирателна комисия.

6. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България трябва незабавно:

7. Ръководителят на дипломатическото представителство оказва съдействие на представителите на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за народни представители при провеждането на срещи с избирателите.

8. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва срещу представяне на валиден български задграничен паспорт (дипломатически, служебен или частен). Гласуването се отразява в паспорта с текст "Гласувал - 19 април 1997 г.".

9. При гласуването и отчитането на резултатите в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и български журналисти. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България, съгласувано със секционната избирателна комисия, може да покани и чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.

10. Всички изборни материали се предават от ръководителя на българското дипломатическо представителство на председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

11. Ако изпратените пликове не са достатъчни, ръководителят на дипломатическото представителство може да закупи допълнително непрозрачни пликове, с които да се гласува, но във всички случаи трябва да бъде спазено изискването в една и съща секция да се гласува само с един и същи вид пликове.

12. След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило. Неизползваните пликове и бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия, след което се отваря избирателната кутия. След определяне на изборните резултати изборните книжа и бюлетини се опаковат отделно, запечатват се и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия.

13. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в Централнта избирателна комисия - София, чрез протокол-грама, след което изпращат изборните книжа и бюлетини, както и оригиналните протоколи по първата дипломатическа поща в Министерството на външните работи. Секционната избирателна комисия изчаква в дипломатическото представителство потвърждение от ЦИК за получаване на протокол-грамата.

14. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.


Home

FCI